13 de març 2011

Armilla,Gilet, Vest, Happy

Aquesta és una armilla que, tela marinera. Ara que ja està acabda, n'estic francament orgullosa perquè m'ha permés treballar i descobrir noves tècniques. És bona idea començar amb circulars (ens estalviem les costures laterals) i després canviar a agulles rectes quan arribem a l'altura de l'aixella. Bé espero que us atreviu perquè el resultat final s'ho val. No em direu que no està guapo !!!


MESURES FINALS: Talla S. 65 cm de llarg i 45 cm d'ample.


MATERIAL: 150 gr Debbie Bliss Donegal Luxury Tweed Aran color 360011 blau cel ( 85% Wool 15% Angora), 70 gr color 360013 vermell, 70 gr color 360003 verd, 50 gr color 360009 blau fort.
    *Agulles circulars del nº5.
    *Agulles circulars del nº4.
    *Agulles rectes del nº5.
    *Porta-punts.
    *Marcador de punt.
    *Agulla llanera.


TENSIÓ: 18 punts x 28 línies en una mostra de 10 x 10 cm.


PATRÓ:


Montem 75 punts en llana auxiliar (d'unes característiques similars a les que tenim) en les agulles circulars del nº4. Canviem la llana auxiliar per la de color blau fort i  treballem a punt del revés dues files. La tercera fila fem un montatge tubular, de manera que ens quedaran 150 punts. Treballem en punt elàstic 1x1 fins arribar als 5 cm d'ample.

Canviem a color blau cel i també a agulles circulars nº5. Aquest punt ens marcarà el costat de l'armilla. Per fer el canvi de colors cal creuar les llanes per tal de que no quedi forat.

Cada 10 punts incrementem un punt (K2tog). Obtindrem a la primera pasada del color blau cel 166 punts.
Anem treballant al dret amb el següent patró de colors:
    2 línies blau cel
    2 línies verd
    2 línies blau cel
    2 línies vermell
i així succesivament fins arribar a 40 cm (altura de l'aixella).
En aquest punt canviem les agulles circulars per les agulles rectes.


DAVANT
   MINVAT DE L'AIXELLA
Tenim 83 punts. Comencem a fer els minvats:
          Fila 1: K1, K2tog, K...., ssK, K1
          Fila 2: p1, p2tog, p..., p2tog, p1


Repetir aquestes dues files fins obtenir 59 punts.
Continuem treballant fins arribar a 10cm desde sota l'aixella. Començarem a fer la forma de punta del coll.


    COLL EN PUNTA


Primer treballem una meitat de la part superior i després treballem l'altre.
     Fila 1: K28, K2tog, K28 (minvem el punt central)


meitat dreta

     Fila 2: p28 (comencem a treballar sols amb la meitat dreta) Pasem l'altre meitat en un porta-punts.
     Fila 3: K1, ssK, K
     Fila 4: purl
Repetim la fila 3 i 4 fins que tinguem 13punts. Continuem rectes fins que tinguem 25 cm de llarg desde sota l'aixella.

meitat esquerre

Repetim el mateix que en la meitat dreta. Agafem els punts del porta-punts i els pasem en agulles rectes.


     Fila 2: p28 
     Fila 3: K1, K2tog, K
     Fila 4: purl
    FORMACIÓ DE LES ESPATLLES


Ho farem mitjançant "short rows". Utilitzarem el mateix color de llana (blau cel).


Línia 1: K fins que quedin 2st, w & t (wrap and turn), donem al volta.
Línia 2: p fins que quedin 2st, w & t; t, donem la volta.
Línia 3: K fins que quedin 3st, w & t; t, donem la volta.
Línia 4: p fins que quedin 3st, w & t; t, donem la volta.
Repetim les línies 3 i 4.


*Pel darrere, un cop acabades les pasades curtes, BO els 33 punts centrals de manera que ens han de quedra 13 punts per banda, per tal d'unir-ho amb les espatlles del davant.


Les short rows (pasades curtes) les hem de fer tan pel davant com pel darrera, modificat el sentit dels w & t; t segons si és a la dreta com a l'esquerra. L'objectiu és formar una espatlla d'aquesta forma:
Unió perfecte de les espatlles

Farem servir el punt Kitchenter stich. Ens permet unir dues peces no tancades sense cap tipus de costura. Si trobeu que és complicat podeu tancar les peces (BO) i unir-ho com de costum. Mica en mica val la pena que introduiu petites millores a la peça, això fa que incrementi molt la qualitat del jersei.
Unim les espatlles amb Kitchenter sitch.


DARRERE


Fem els mateixos minvats per les aixelles com en la part del davant.
Continuem treballant fins 25 cm desde l'aixella.
Fem les pasades curtes (short rows) i posteriorment tanquem els 33 punts centrals per a que ens quedin 13 punts per banda. Unim les espatlles.


BANDES DELS BRAÇOS


Amb agulles circular del nº4, agafem 120  punts, aproximadament, de tota la banda del braç, començant per la part més inferior, així la unió no es veurà tant. Els punts que agafem han de ser parells, per no trencar el punt elàstic.
Treballem en punt elàstic 1x1 (k1,p1), fins uns 2,5 cm d'ample, unes 5 files.
Tanquem amb tubular (Tubular Bind off). Recomano tenir una llargada de la llana, per fer el tancat tubular, de tres vegades la llargada de la zona  que volem tancar. 


BANDA COLL EN PUNTA


Amb agulles circulars del nº 4 agafem 119 punts (ha de ser un número imparell). Comencem agafant-los desde l'extrem inferior del coll.


   Fila 1: sl1, k2tog, psso, continuem en punt elàstic 1x1.
Per a que la punta quedi centrada, cal que el primer punt del k2tog sigui el central.
Repetim aquesta fila fins obtenir un gruix de 2,5 cm, Unes 5 files. Tanquem en tubular.


Ataquem fils i a lluir-la.MESURES : Taille S. 65 cm longde llarg et 45 cm long.
MATÉRIEL: 150 gr Debbie Bliss Donegal Luxury Tweed Aran couleur 360011 bleu ciel ( 85% Wool 15% Angora), 70 gr couleur 360013 rouge, 70 gr couleur 360003 vert, 50 gr color 360009 bleu foncé.
    *Aiguilles circulers du nº5.
    *Aiguilles circulers du nº4.
    *Aiguilles du nº5.
    *Épingle anglaise.
    *Aiguille pour la laine.

TENSION: 18 mailles x 28 rangs pour une échantillon de 10 x 10 cm.

PATRON:

Monter 75 mailles avec une laine auxiliare en les aiguilles circulaires du nº4. On change la laine pour le bleu foncé et on fait deux rangs à l'envers. Le troisième rang on fait le montage tubular, on aurait 150 mailles. On continue avec cotes 1x1 jusqu'à 5cm large.
Changer au couleur bleu ciel et aux aiguilles circulaires du nº 5. Pour changer le couleur de laine il faut croiser les fils pour éviter avoir de trou.
Chaque 10 mailles augmenter une maille (K2tog). On aurait 166 mailles. On continue à l'endroit avec le patron suivant:
    2 rangs bleu ciel
    2 rangs vert
    2 rangs bleu ciel
    2 rangs rouge
jusqu'à monter 40 cm aprox. (mésure du manche).

En ce moment là on change les aiguilles circulaires pour les droites.


DÉVANT
  MANCHES
On a 83 mailles. On comence à diminuer:
          Rang 1: K1, K2tog, K...., ssK, K1
          Rang 2: p1, p2tog, p..., p2tog, p1

Répéter ces deux rangs jusqu'à obtenir 59 mailles.
Continuer tricotant jusqu'à monter aux 10 cm à partir du bout de la manche.

    COL
On tricoterai prémier une moitié et aprés l'autre. 
     Rang 1: K28, K2tog, K28 (diminution de la maille central) 

moitié droite

     Rang 2: p28 (on comence a tricoter la moitié droite) L'autre coté on le glisse dans une épingle anglaise.
     Rang 3: K1, ssK, K
     Rang 4: purl
Répéter le rang 3 et 4 jusqu'à obtenir 13 mailles. Tricoter jusqu'à avoir 25 cm long à partir sous la manche. 

moitié gauche

Répeter le mêmê que dans la moitié droite. Comme un glace.

     
    FORMATION DES ÉPAULES
On le ferait grace aux "short rows". On utilise le mêmê couleur de laine, bleu ciel.

Rang 1: K jusqu'à 2 mailles avant la fin, w &  t; t (wrap and turn).
Rang 2: p jusqu'à 2 mailles avant la fin, w &  t; t.
Rang 3: K jusqu'à 3 mailles avant la fin, w &  t; t.
Rang 4: p jusqu'à 3 mailles avant la fin, w &  t; t.
Répéter les rangs 3 et 4.

*Pour le derrière, quand on a fini les short rows, BO les 33 mailles centreles. Il faut avoir 13 mailles en chaque coté. 


Union parfaite des épaules

On utilise le Kitchenter stich. Ça nous permet coudre sans aucune couture. Il faut avoir 13 mailles en chaque coté et pour avant et pour derrière.

DERRIÈRE

On fait le mêmê que por avant sauf le col. Rapélez-vous de BO les 33 mailles centrales.

BANDES DES MANCHES

Avec aiguilles circulaires du nº4, monter 120 mailles. Il faut être un nombre pair. On tricote avec cotes 1x1 5 rangs. Fermer avec Tubular Bind off.

BANDE COL

Avec aiguilles circulaires du nº4 on monte 119 mailles. Il faut être un nombre impair et comencer au point plus bas.
   Rang 1: sl1, k2tog, psso, continuer en cotes 1x1.
Pour avoir le col au centre, la première maille du k2tog elle faut être au centre. 
Répéter 5 fois le rang. Fermer en tubular. 

SIZES: Size S. 65 cm long and 45 cm large.
MATERIAL: 150 gr Debbie Bliss Donegal Luxury Tweed Aran color 360011 blue ( 85% Wool 15% Angora), 70 gr color 360013 red, 70 gr color 360003 green, 50 gr color 360009 blue.
    *Circular needles nº5.
    *Circular needles  nº4.
    *Straight needles nº5.
    *Knitting holder.
    *Tapestry needle.

GAUGE: 18 st x 28 row in sample of 10 x 10 cm.

PATTERN NOTES:

Cast on 75 stitches in auxiliar yarn on circular needles nº4. Change the yarn for the strong blue one. Purl two rows. The thirth one do the tubular cast on ( montatge tubular ). We will have 150 stitches. Knit in ribbing 1x1 until 5cm large. 
Change to color bleu and also change the needles for the circular needles nº5. That point will be the edge of the body. It's important to cross the yarns in order to avoid holes.
Every 10 st increase 1 st (K2tog) (166 st).

Knit with this yarn color pattern:

    2 rows blue.
    2 rows green.
    2 rows blue.
    2 rows red.
follow this pattern until you arrive at 40 cm large (underarms). 
Change the needles for the straight ones.


FRONT
   ARMHOLES
We have 83 sts. Comencem a fer els minvats:
          Row 1: K1, K2tog, K...., ssK, K1
          Row 2: p1, p2tog, p..., p2tog, p1

Repeate this two rows until 59 stitches.
Knit until yoke mesures 10cm. At that point we will begin to shape the V-neck.  

    V-NECK
We knit first half and after the other half. 
     Row 1: K28, K2tog, K28 (minvem el punt central)
right half

     Row 2: p28 (only the right half) The other half will wait in a  knitting holder. 
     Row 3: K1, ssK, K
     Row 4: purl
Repeate row 3 and 4 until 13 sts. Knit until yoke mesures 25 cm. 
left half

Repeate the same as the right half. Take the stitches on the knitting holder. 

     Row 2: p28 
     Row 3: K1, K2tog, K
     Row 4: purl


    SHAPING SHOULDERS
We will use "short rows". Use only one color for do them.

Row 1: K until 2st rem, w & t (wrap and turn), turn.
Row 2: p until 2st rem, w & t,turn.
Row 3: K until 3st rem, w & t, turn.
Row 4: p until 3st rem, w & t, turn.
Repeate row 3 and 4.

*Back: when the short rows are finished, BO 33 centrals stiches. We will have 13 st in each side and 33 stiches BO. 

Work short rows for back and for front. Change the sense of the short rows if you work the right or left side.Perfect shoulder union.

 Kitchenter stich. This stitch gives us a perfect match between shoulders. Graft the 13 st of each shoulder. 

BACK

Work the armhole as front. Knit until 25 cm.
Work short rows and BO the 33 centrals stitches. Graft the shoulders.

ARMBAND


With circular needles nº4, pick up 120 stitches. Begin in the inferior part of the arm. We should take a pair number of stitches. Work in ribbing 1x1 until 2,5 cm large (5 rows) 

NECKBAND

With circular needles nº4, pick up 119 stitches. We should take an odd number of stitches. We begin at the inferior part of the V-neck. 

   Row 1: sl1, k2tog, psso, ribbing 1x1.
To have central V-neck, the first st of k2tog should be the central one.
Repeate this row until 2,5 cm (5 rows aprox.) BO in tubular Bind off. 5 comentaris:

 1. glups! estic al.lucinant! t'ha quedat perfecte!! al final em faràs agafar les agulles de fer mitja! m'encanta!!

  ResponElimina
 2. uala! jo també en vull fer un! auqn acabi el Mic em poso amb la mitja!
  ets una crac!

  ResponElimina
 3. Ohhhhh seràs la nostra mestra de cerimònies, ara que ja començo a defensar-me amb el ganxet, necessito una mestra com tú. T'ha quedat perfecte!!
  Anna.

  ResponElimina
 4. Nena l'armilla t'ha quedat Marvillosa, també tot s'ha de dir que la perxa hi fa molt,el Bernat podría servir de model.

  Laia

  ResponElimina
 5. Ohhhh que bonica que ha quedat l'armilla, els colors son molt macos queda molt alegra. Ets uns artista. Un petò.

  Carme

  ResponElimina